رقابت‌های والیبال در دانشگاه آزاد اسلامی گلستان برگزار شد

Home / رقابت‌های والیبال در دانشگاه آزاد اسلامی گلستان برگزار شد

رقابت‌های والیبال در دانشگاه آزاد اسلامی گلستان برگزار شد
رقابت‌های والیبال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان به‌میزبانی واحد گرگان برگزار شد و تیم علی‌آبادکتول به مقام نخست دست یافت.

رقابت‌های والیبال در دانشگاه آزاد اسلامی گلستان برگزار شد

رقابت‌های والیبال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان به‌میزبانی واحد گرگان برگزار شد و تیم علی‌آبادکتول به مقام نخست دست یافت.
رقابت‌های والیبال در دانشگاه آزاد اسلامی گلستان برگزار شد