رفتار آمریکایی‌ها باعث بی‌نظمی بین‌المللی شده است

Home / رفتار آمریکایی‌ها باعث بی‌نظمی بین‌المللی شده است

رفتار آمریکایی‌ها باعث بی‌نظمی بین‌المللی شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس مجلس ترکیه گفت: رفتار آمریکایی‌ها باعث بی‌نظمی بین‌المللی شده است.

رفتار آمریکایی‌ها باعث بی‌نظمی بین‌المللی شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس مجلس ترکیه گفت: رفتار آمریکایی‌ها باعث بی‌نظمی بین‌المللی شده است.
رفتار آمریکایی‌ها باعث بی‌نظمی بین‌المللی شده است