رشد کمی و کیفی دانشگاه آزاد همدان در آبادانی و توسعه

Home / رشد کمی و کیفی دانشگاه آزاد همدان در آبادانی و توسعه

رشد کمی و کیفی دانشگاه آزاد همدان در آبادانی و توسعه
رئیس اسبق دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: امروز شاهد رشد بسیار خوب کمی و کیفی در عرصه‌های مختلف اعم از آبادانی و توسعه در دانشگاه آزاد اسلامی همدان هستیم.

رشد کمی و کیفی دانشگاه آزاد همدان در آبادانی و توسعه

رئیس اسبق دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: امروز شاهد رشد بسیار خوب کمی و کیفی در عرصه‌های مختلف اعم از آبادانی و توسعه در دانشگاه آزاد اسلامی همدان هستیم.
رشد کمی و کیفی دانشگاه آزاد همدان در آبادانی و توسعه