راه‌اندازی 40 واحد دانشگاهی حامی مادران در دانشگاه آزاد اسلامی

Home / راه‌اندازی 40 واحد دانشگاهی حامی مادران در دانشگاه آزاد اسلامی

راه‌اندازی 40 واحد دانشگاهی حامی مادران در دانشگاه آزاد اسلامی
طرح جامع راه‌اندازی واحدهای دانشگاهی حامی مادران در هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسید.

راه‌اندازی 40 واحد دانشگاهی حامی مادران در دانشگاه آزاد اسلامی

طرح جامع راه‌اندازی واحدهای دانشگاهی حامی مادران در هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسید.
راه‌اندازی 40 واحد دانشگاهی حامی مادران در دانشگاه آزاد اسلامی