راه‌اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه‌ امیرکبیر

Home / راه‌اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه‌ امیرکبیر

راه‌اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه‌ امیرکبیر
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر لزوم بازنگری در برنامه‌های رشته‌های بین‌رشته‌ای از راه‌اندازی رشته‌های جدید در این دانشگاه خبر داد.

راه‌اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه‌ امیرکبیر

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر لزوم بازنگری در برنامه‌های رشته‌های بین‌رشته‌ای از راه‌اندازی رشته‌های جدید در این دانشگاه خبر داد.
راه‌اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه‌ امیرکبیر