راهکارها و ترفندهای معلمان برای مدیریت دانش‌آموزان بیش‌فعال

Home / راهکارها و ترفندهای معلمان برای مدیریت دانش‌آموزان بیش‌فعال

راهکارها و ترفندهای معلمان برای مدیریت دانش‌آموزان بیش‌فعال
یک متخصص روان‌پزشکی کودک، نوجوان و خانواده گفت: کودکان بیش‌فعال از عدم تمرکز بر روی مسائل رنج می‌برند و معلم باید با ترفندهایی این عدم تمرکز را مدیریت کند.

راهکارها و ترفندهای معلمان برای مدیریت دانش‌آموزان بیش‌فعال

یک متخصص روان‌پزشکی کودک، نوجوان و خانواده گفت: کودکان بیش‌فعال از عدم تمرکز بر روی مسائل رنج می‌برند و معلم باید با ترفندهایی این عدم تمرکز را مدیریت کند.
راهکارها و ترفندهای معلمان برای مدیریت دانش‌آموزان بیش‌فعال