رئیس شورای اروپایی روز چهارشنبه در توئیتی نوشته بود،

Home / رئیس شورای اروپایی روز چهارشنبه در توئیتی نوشته بود،

رئیس شورای اروپایی روز چهارشنبه در توئیتی نوشته بود،
با تشکر از ترامپ، «ما فهمیدیم که اگر به دستی برای کمک نیاز داشته باشی، در نهایت تنها دست خودت هست که به داد تو خواهد رسید.»

رئیس شورای اروپایی روز چهارشنبه در توئیتی نوشته بود،

با تشکر از ترامپ، «ما فهمیدیم که اگر به دستی برای کمک نیاز داشته باشی، در نهایت تنها دست خودت هست که به داد تو خواهد رسید.»
رئیس شورای اروپایی روز چهارشنبه در توئیتی نوشته بود،