رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت

Home / رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت

رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در پیامی تاسیس بسیج مصتضعفان را تبریک گفت.

رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در پیامی تاسیس بسیج مصتضعفان را تبریک گفت.
رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفت