رئیس‌جمهور در استنطاق وزرای کابینه مماشات نکند

Home / رئیس‌جمهور در استنطاق وزرای کابینه مماشات نکند

رئیس‌جمهور در استنطاق وزرای کابینه مماشات نکند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون وزرا موظف به پاسخگویی به رئیس‌ کابینه هستند، لذا روحانی در استنطاق وزرا مماشات نکند.

رئیس‌جمهور در استنطاق وزرای کابینه مماشات نکند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون وزرا موظف به پاسخگویی به رئیس‌ کابینه هستند، لذا روحانی در استنطاق وزرا مماشات نکند.
رئیس‌جمهور در استنطاق وزرای کابینه مماشات نکند