رؤسای جمهور آمریکا و چین با یکدیگر دیدار می‌کنند

Home / رؤسای جمهور آمریکا و چین با یکدیگر دیدار می‌کنند

رؤسای جمهور آمریکا و چین با یکدیگر دیدار می‌کنند
رؤسای جمهور ایالات متحده و چین در خصوص برگزاری دیداری دوجانبه در رابطه با جنگ تجاری اعلام آمادگی کردند.

رؤسای جمهور آمریکا و چین با یکدیگر دیدار می‌کنند

رؤسای جمهور ایالات متحده و چین در خصوص برگزاری دیداری دوجانبه در رابطه با جنگ تجاری اعلام آمادگی کردند.
رؤسای جمهور آمریکا و چین با یکدیگر دیدار می‌کنند