ذخایر قطعی طلا در معادن ایران ۲۵۰ تن است

Home / ذخایر قطعی طلا در معادن ایران ۲۵۰ تن است

ذخایر قطعی طلا در معادن ایران ۲۵۰ تن است
ایران روی کمربند طلا قرار گرفته و از طلا می‌توان به‌‌عنوان پشتوانه پول ملی کشورها نام برد.

ذخایر قطعی طلا در معادن ایران ۲۵۰ تن است

ایران روی کمربند طلا قرار گرفته و از طلا می‌توان به‌‌عنوان پشتوانه پول ملی کشورها نام برد.
ذخایر قطعی طلا در معادن ایران ۲۵۰ تن است