دیدار از 2 هزار خانواده شهید قزوینی

Home / دیدار از 2 هزار خانواده شهید قزوینی

دیدار از 2 هزار خانواده شهید قزوینی
رئیس بنیاد شهید استان قزوین گفت: برگزاری «کنگره سرداران و 3هزار شهید استان قزوین» برکات بسیاری داشت که دیدار از 2 هزار خانواده شهید یکی از این مواهب بود.

دیدار از 2 هزار خانواده شهید قزوینی

رئیس بنیاد شهید استان قزوین گفت: برگزاری «کنگره سرداران و 3هزار شهید استان قزوین» برکات بسیاری داشت که دیدار از 2 هزار خانواده شهید یکی از این مواهب بود.
دیدار از 2 هزار خانواده شهید قزوینی