دکتر نوربخش دغدغه انسانیت داشت

Home / دکتر نوربخش دغدغه انسانیت داشت

دکتر نوربخش دغدغه انسانیت داشت
علی ربیعی در پی درگذشت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در توئیتی نوشت: مرگ این انسان بزرگ که دغدغه انسانیت داشت را تسلیت می‌گویم.

دکتر نوربخش دغدغه انسانیت داشت

علی ربیعی در پی درگذشت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در توئیتی نوشت: مرگ این انسان بزرگ که دغدغه انسانیت داشت را تسلیت می‌گویم.
دکتر نوربخش دغدغه انسانیت داشت