دومین گردهمایی بسیجیان روح‌الله برگزار می‌شود

Home / دومین گردهمایی بسیجیان روح‌الله برگزار می‌شود

دومین گردهمایی بسیجیان روح‌الله برگزار می‌شود
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) دومین گردهمایی بسیجیان روح‌الله را برگزار می‌کند.

دومین گردهمایی بسیجیان روح‌الله برگزار می‌شود

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) دومین گردهمایی بسیجیان روح‌الله را برگزار می‌کند.
دومین گردهمایی بسیجیان روح‌الله برگزار می‌شود