دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار می‌شود

Home / دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار می‌شود

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار می‌شود
دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی ۱۳ و ۱۴ بهمن‌ماه در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می‌شود.

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار می‌شود

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی ۱۳ و ۱۴ بهمن‌ماه در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می‌شود.
دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار می‌شود