دومین همایش ملی قرآن و هنر در قم برگزار می‌شود

Home / دومین همایش ملی قرآن و هنر در قم برگزار می‌شود

دومین همایش ملی قرآن و هنر در قم برگزار می‌شود
دومین همایش ملی قرآن و هنر از سوی مدرسه اسلامی هنر و مرکز هماهنگی توسعه پژوهش و آموزش عالی  قرآنی کشور، اسفند 1397 برگزار می‌شود.

دومین همایش ملی قرآن و هنر در قم برگزار می‌شود

دومین همایش ملی قرآن و هنر از سوی مدرسه اسلامی هنر و مرکز هماهنگی توسعه پژوهش و آموزش عالی  قرآنی کشور، اسفند 1397 برگزار می‌شود.
دومین همایش ملی قرآن و هنر در قم برگزار می‌شود