دومین دوره تربیت مدرس آثار شهید مطهری برگزار می‌شود

Home / دومین دوره تربیت مدرس آثار شهید مطهری برگزار می‌شود

دومین دوره تربیت مدرس آثار شهید مطهری برگزار می‌شود
دومین دوره تربیت مدرس و مربی کشوری آثار شهید مطهری 8 آذر توسط مجموعه فرهنگی هنری بینش مطهر برگزار می‌شود.

دومین دوره تربیت مدرس آثار شهید مطهری برگزار می‌شود

دومین دوره تربیت مدرس و مربی کشوری آثار شهید مطهری 8 آذر توسط مجموعه فرهنگی هنری بینش مطهر برگزار می‌شود.
دومین دوره تربیت مدرس آثار شهید مطهری برگزار می‌شود