دولت در بودجه سال آینده قیمت نفت را بالا انتخاب کرده است

Home / دولت در بودجه سال آینده قیمت نفت را بالا انتخاب کرده است

دولت در بودجه سال آینده قیمت نفت را بالا انتخاب کرده است
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت در بودجه سال آینده قیمت نفت را نسبت به روند جهانی آن بالاتر انتخاب کرده است.

دولت در بودجه سال آینده قیمت نفت را بالا انتخاب کرده است

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت در بودجه سال آینده قیمت نفت را نسبت به روند جهانی آن بالاتر انتخاب کرده است.
دولت در بودجه سال آینده قیمت نفت را بالا انتخاب کرده است