دولت به‌دنبال حذف تشکل‌های منتقد و مهندسی کردن مراسم 16 آذر است

Home / دولت به‌دنبال حذف تشکل‌های منتقد و مهندسی کردن مراسم 16 آذر است

دولت به‌دنبال حذف تشکل‌های منتقد و مهندسی کردن مراسم 16 آذر است
دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان اعلام کرد:‌ دولت به‌دنبال حذف تشکل‌های منتقد و مهندسی کردن مراسم 16 آذر است.

دولت به‌دنبال حذف تشکل‌های منتقد و مهندسی کردن مراسم 16 آذر است

دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان اعلام کرد:‌ دولت به‌دنبال حذف تشکل‌های منتقد و مهندسی کردن مراسم 16 آذر است.
دولت به‌دنبال حذف تشکل‌های منتقد و مهندسی کردن مراسم 16 آذر است