دوره تربیت مربی کودک ویژه مبلغان برگزار می‌شود

Home / دوره تربیت مربی کودک ویژه مبلغان برگزار می‌شود

دوره تربیت مربی کودک ویژه مبلغان برگزار می‌شود
دوره آموزشی تربیت مربی کودک ویژه مبلغان و مربیان طلبه از سوی گروه فرهنگی تبلیغی شکوفه‌های آسمانی در قم برگزار می‌شود.

دوره تربیت مربی کودک ویژه مبلغان برگزار می‌شود

دوره آموزشی تربیت مربی کودک ویژه مبلغان و مربیان طلبه از سوی گروه فرهنگی تبلیغی شکوفه‌های آسمانی در قم برگزار می‌شود.
دوره تربیت مربی کودک ویژه مبلغان برگزار می‌شود