دنبال پیکر این شهید نگردید!

Home / دنبال پیکر این شهید نگردید!

دنبال پیکر این شهید نگردید!
شهید نجفی رستگار می‌گفت: از خدا می‌خواهم اگر شهید شدم، تکلیف جنازه‌ام معلوم نشود و مثل حضرت زهرا (س) قبر هم نداشته باشم.

دنبال پیکر این شهید نگردید!

شهید نجفی رستگار می‌گفت: از خدا می‌خواهم اگر شهید شدم، تکلیف جنازه‌ام معلوم نشود و مثل حضرت زهرا (س) قبر هم نداشته باشم.
دنبال پیکر این شهید نگردید!