دغدغه اصلی دستگاه آموزشی پرداخت حقوق کارکنان شده است

Home / دغدغه اصلی دستگاه آموزشی پرداخت حقوق کارکنان شده است

دغدغه اصلی دستگاه آموزشی پرداخت حقوق کارکنان شده است
کاهش بودجه آموزش‌وپرورش طی سنوات گذشته باعث شده مشکلات فراوانی در نهاد بسیار مهم ایجاد شود که درنهایت به شکل‌گیری موج جدیدی از انتقادات منجر شده است.

دغدغه اصلی دستگاه آموزشی پرداخت حقوق کارکنان شده است

کاهش بودجه آموزش‌وپرورش طی سنوات گذشته باعث شده مشکلات فراوانی در نهاد بسیار مهم ایجاد شود که درنهایت به شکل‌گیری موج جدیدی از انتقادات منجر شده است.
دغدغه اصلی دستگاه آموزشی پرداخت حقوق کارکنان شده است