دستورالعمل مجامع تخصصی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد

Home / دستورالعمل مجامع تخصصی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد

دستورالعمل مجامع تخصصی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دستورالعمل مجامع تخصصی با هدف کمک و تعامل بیشتر با مجموعه کانون‌ها آماده و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

دستورالعمل مجامع تخصصی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دستورالعمل مجامع تخصصی با هدف کمک و تعامل بیشتر با مجموعه کانون‌ها آماده و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.
دستورالعمل مجامع تخصصی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد