در چه حوزه‌هایی به وقف نیاز داریم؟

Home / در چه حوزه‌هایی به وقف نیاز داریم؟

در چه حوزه‌هایی به وقف نیاز داریم؟
بعضی موضوعات وقف در کشور نیازمند همت واقفان است و جامعه نیاز وافری به این گونه موقوفات دارد.

در چه حوزه‌هایی به وقف نیاز داریم؟

بعضی موضوعات وقف در کشور نیازمند همت واقفان است و جامعه نیاز وافری به این گونه موقوفات دارد.
در چه حوزه‌هایی به وقف نیاز داریم؟