در حمله دشمن، مسلمانان به خاطر مسلمان بودن کشته می‌شوند نه مذهبش

Home / در حمله دشمن، مسلمانان به خاطر مسلمان بودن کشته می‌شوند نه مذهبش

در حمله دشمن، مسلمانان به خاطر مسلمان بودن کشته می‌شوند نه مذهبش
عکاس جنگ گفت: در جنگ، مسلمانان فقط به خاطر مسلمان بودن کشته می‌شوند نه اینکه چه مذهبی دارند.

در حمله دشمن، مسلمانان به خاطر مسلمان بودن کشته می‌شوند نه مذهبش

عکاس جنگ گفت: در جنگ، مسلمانان فقط به خاطر مسلمان بودن کشته می‌شوند نه اینکه چه مذهبی دارند.
در حمله دشمن، مسلمانان به خاطر مسلمان بودن کشته می‌شوند نه مذهبش