در اوج نبرد، از مشکلات نیروها غافل نبود

Home / در اوج نبرد، از مشکلات نیروها غافل نبود

در اوج نبرد، از مشکلات نیروها غافل نبود
سرهنگ فکوری مطلع شده بود که ما مستأجر هستیم و در منزل اجاره‌ای در شرق تهران زندگی می‌کنیم.

در اوج نبرد، از مشکلات نیروها غافل نبود

سرهنگ فکوری مطلع شده بود که ما مستأجر هستیم و در منزل اجاره‌ای در شرق تهران زندگی می‌کنیم.
در اوج نبرد، از مشکلات نیروها غافل نبود