درخشش نشریه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى آزاد اسلامی تهران

Home / درخشش نشریه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى آزاد اسلامی تهران

درخشش نشریه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى آزاد اسلامی تهران
اختتامیه سومین جشنواره نشریات دانشگاه آزاد اسلامی با درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى آزاد اسلامی تهران با کسب مقام دوم به پایان رسید.

درخشش نشریه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى آزاد اسلامی تهران

اختتامیه سومین جشنواره نشریات دانشگاه آزاد اسلامی با درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى آزاد اسلامی تهران با کسب مقام دوم به پایان رسید.
درخشش نشریه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکى آزاد اسلامی تهران