دبیرکل سازمان ملل در برابر قانون‌گریزی آمریکا موضع‌گیری کند

Home / دبیرکل سازمان ملل در برابر قانون‌گریزی آمریکا موضع‌گیری کند

دبیرکل سازمان ملل در برابر قانون‌گریزی آمریکا موضع‌گیری کند
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در دیدار خداحافظی خود با دبیرکل این سازمان، از گوترش خواست تا نسبت به قانون‌گریزی آمریکا موضع‌گیری کند.

دبیرکل سازمان ملل در برابر قانون‌گریزی آمریکا موضع‌گیری کند

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در دیدار خداحافظی خود با دبیرکل این سازمان، از گوترش خواست تا نسبت به قانون‌گریزی آمریکا موضع‌گیری کند.
دبیرکل سازمان ملل در برابر قانون‌گریزی آمریکا موضع‌گیری کند