دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین است

Home / دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین است

دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین است
کارآمدی در دانشگاه‌های نسل سوم تنها با پرداخت به حوزه‌های تحقیق و پژوهش مسجل نشده، بلکه مأموریت این دانشگاه‌ها در تربیت دانشجویان کارآفرین تکمیل می‌شود.

دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین است

کارآمدی در دانشگاه‌های نسل سوم تنها با پرداخت به حوزه‌های تحقیق و پژوهش مسجل نشده، بلکه مأموریت این دانشگاه‌ها در تربیت دانشجویان کارآفرین تکمیل می‌شود.
دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین است