دانشگاه‌ها فعالیت‌ فرهنگی خود را افزایش دهند

Home / دانشگاه‌ها فعالیت‌ فرهنگی خود را افزایش دهند

دانشگاه‌ها فعالیت‌ فرهنگی خود را افزایش دهند
مدیر گروه مطالعات نظریه‌های فرهنگی تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید فعالیت‌های فرهنگی خود را افزایش دهند تا برای کنترل آسیب‌های اجتماعی قدمی مثبت و مفید برداشته شود.

دانشگاه‌ها فعالیت‌ فرهنگی خود را افزایش دهند

مدیر گروه مطالعات نظریه‌های فرهنگی تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید فعالیت‌های فرهنگی خود را افزایش دهند تا برای کنترل آسیب‌های اجتماعی قدمی مثبت و مفید برداشته شود.
دانشگاه‌ها فعالیت‌ فرهنگی خود را افزایش دهند