دانشگاهیان خلأهای مفاهیم پدافند غیرعامل را در علوم مختلف دریابند

Home / دانشگاهیان خلأهای مفاهیم پدافند غیرعامل را در علوم مختلف دریابند

دانشگاهیان خلأهای مفاهیم پدافند غیرعامل را در علوم مختلف دریابند
چهره ماندگار زیست‌شناسی‌کشور گفت: دانشجویان و استادان مفاهیم پدافند غیرعامل را درک کنند و خلأهای آن‌را در علوم مختلف دریابند.

دانشگاهیان خلأهای مفاهیم پدافند غیرعامل را در علوم مختلف دریابند

چهره ماندگار زیست‌شناسی‌کشور گفت: دانشجویان و استادان مفاهیم پدافند غیرعامل را درک کنند و خلأهای آن‌را در علوم مختلف دریابند.
دانشگاهیان خلأهای مفاهیم پدافند غیرعامل را در علوم مختلف دریابند