دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی طلای مسابقات اختراعات کرواسی را برد

Home / دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی طلای مسابقات اختراعات کرواسی را برد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی طلای مسابقات اختراعات کرواسی را برد
دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مدال طلای مسابقات بین‌المللی اختراعات کرواسی را کسب کرد.

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی طلای مسابقات اختراعات کرواسی را برد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مدال طلای مسابقات بین‌المللی اختراعات کرواسی را کسب کرد.
دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی طلای مسابقات اختراعات کرواسی را برد