دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی برنده جشنواره کنز شد

Home / دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی برنده جشنواره کنز شد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی برنده جشنواره کنز شد
مخترع جوان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک به یک واحد فناور دانش‌بنیان تبدیل شده و محصول بیشتر و بهتری به جامعه ارائه کنیم.

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی برنده جشنواره کنز شد

مخترع جوان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک به یک واحد فناور دانش‌بنیان تبدیل شده و محصول بیشتر و بهتری به جامعه ارائه کنیم.
دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی برنده جشنواره کنز شد