دانشجویان فقیر بیشتر درس می‌خوانند

Home / دانشجویان فقیر بیشتر درس می‌خوانند

دانشجویان فقیر بیشتر درس می‌خوانند
نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که دانشجویان فقیر در انگلستان بیشتر از همکلاسی‌های ثروتمند خود درس می‌خوانند.

دانشجویان فقیر بیشتر درس می‌خوانند

نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که دانشجویان فقیر در انگلستان بیشتر از همکلاسی‌های ثروتمند خود درس می‌خوانند.
دانشجویان فقیر بیشتر درس می‌خوانند