خوشحالم که می‌توانم یکی از سفیران ترویج تئاتر مقاومت باشم

Home / خوشحالم که می‌توانم یکی از سفیران ترویج تئاتر مقاومت باشم

خوشحالم که می‌توانم یکی از سفیران ترویج تئاتر مقاومت باشم
کارگردان نمایش «ماهی‌ها مشغول کارند» گفت: امسال اولین دوره‌ای است که در این جشنواره حضور دارم، خوشحالم که می‌توانم یکی از سفیران ترویج فرهنگ مقاومت باشم. 

خوشحالم که می‌توانم یکی از سفیران ترویج تئاتر مقاومت باشم

کارگردان نمایش «ماهی‌ها مشغول کارند» گفت: امسال اولین دوره‌ای است که در این جشنواره حضور دارم، خوشحالم که می‌توانم یکی از سفیران ترویج فرهنگ مقاومت باشم. 
خوشحالم که می‌توانم یکی از سفیران ترویج تئاتر مقاومت باشم