خدمت‌رسانی به خانواده شهدا برای دانشگاه آزاد افتخار است

Home / خدمت‌رسانی به خانواده شهدا برای دانشگاه آزاد افتخار است

خدمت‌رسانی به خانواده شهدا برای دانشگاه آزاد افتخار است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه گفت: خدمت‌رسانی به خانواده معظم شهدا، افتخار بزرگی برای دانشگاه آزاد اسلامی بوده و همه باید یاد شهدا را زنده نگه‌ داریم.

خدمت‌رسانی به خانواده شهدا برای دانشگاه آزاد افتخار است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه گفت: خدمت‌رسانی به خانواده معظم شهدا، افتخار بزرگی برای دانشگاه آزاد اسلامی بوده و همه باید یاد شهدا را زنده نگه‌ داریم.
خدمت‌رسانی به خانواده شهدا برای دانشگاه آزاد افتخار است