خداحافظی نمایش دمی در بازار هیزم‌فروشان از صحنه

Home / خداحافظی نمایش دمی در بازار هیزم‌فروشان از صحنه

خداحافظی نمایش دمی در بازار هیزم‌فروشان از صحنه
 نمایش «دمی در بازار هیزم‌فروشان» که از 19 مهرماه تا 23 آبان ماه 97 در برج آزادی بر روی صحنه رفته بود امشب تمام می‌شود.

خداحافظی نمایش دمی در بازار هیزم‌فروشان از صحنه

 نمایش «دمی در بازار هیزم‌فروشان» که از 19 مهرماه تا 23 آبان ماه 97 در برج آزادی بر روی صحنه رفته بود امشب تمام می‌شود.
خداحافظی نمایش دمی در بازار هیزم‌فروشان از صحنه