خانواده همچنان اصلی‌ترین کانون شکل‌گیری هویت کودکان است

Home / خانواده همچنان اصلی‌ترین کانون شکل‌گیری هویت کودکان است

خانواده همچنان اصلی‌ترین کانون شکل‌گیری هویت کودکان است
وزیر آموزش و پرورش گفت:  در دوران پیش‌دبستانی و خردسالی خانواده‌ها همچنان بیشترین نقش در هویت کودکان به جای می‌گذارند.

خانواده همچنان اصلی‌ترین کانون شکل‌گیری هویت کودکان است

وزیر آموزش و پرورش گفت:  در دوران پیش‌دبستانی و خردسالی خانواده‌ها همچنان بیشترین نقش در هویت کودکان به جای می‌گذارند.
خانواده همچنان اصلی‌ترین کانون شکل‌گیری هویت کودکان است