حکومت مقتدر نفت در هواز به هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها پایبند نیست

Home / حکومت مقتدر نفت در هواز به هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها پایبند نیست

حکومت مقتدر نفت در هواز به هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها پایبند نیست
نماینده سؤال کننده از وزیر نفت گفت: حکومت متقدر نفت در هواز به هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها پایبند نیست و فلرهای نفتی عامل آلودگی در اهواز، کارون و حمیدیه شده است.

حکومت مقتدر نفت در هواز به هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها پایبند نیست

نماینده سؤال کننده از وزیر نفت گفت: حکومت متقدر نفت در هواز به هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها پایبند نیست و فلرهای نفتی عامل آلودگی در اهواز، کارون و حمیدیه شده است.
حکومت مقتدر نفت در هواز به هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها پایبند نیست