حکم آقای حناچی هنوز فیصله نیافته است

Home / حکم آقای حناچی هنوز فیصله نیافته است

حکم آقای حناچی هنوز فیصله نیافته است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در توئیتی در خصوص وضعیت شهردار منتخب نوشت: حکم آقای حناچی توسط وزارت کشور، به‌عنوان شهردار تهران فیصله نیافته است.

حکم آقای حناچی هنوز فیصله نیافته است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در توئیتی در خصوص وضعیت شهردار منتخب نوشت: حکم آقای حناچی توسط وزارت کشور، به‌عنوان شهردار تهران فیصله نیافته است.
حکم آقای حناچی هنوز فیصله نیافته است