حمله بر پیکره زبان فارسی با شلخته‌نویسی در فضای مجازی

Home / حمله بر پیکره زبان فارسی با شلخته‌نویسی در فضای مجازی

حمله بر پیکره زبان فارسی با شلخته‌نویسی در فضای مجازی
شلخته‌نویسی در فضای مجازی به معنی نگارش کلمات به شکلی که تلفظ می‌شوند در واقع نوعی بی‌توجهی و تهدید جدی برای زبان و ادب فارسی به شمار می‌رود.

حمله بر پیکره زبان فارسی با شلخته‌نویسی در فضای مجازی

شلخته‌نویسی در فضای مجازی به معنی نگارش کلمات به شکلی که تلفظ می‌شوند در واقع نوعی بی‌توجهی و تهدید جدی برای زبان و ادب فارسی به شمار می‌رود.
حمله بر پیکره زبان فارسی با شلخته‌نویسی در فضای مجازی