حضور نیروهای خارجی هرگز در منطقه ایجاد ثبات نکرده است

Home / حضور نیروهای خارجی هرگز در منطقه ایجاد ثبات نکرده است

حضور نیروهای خارجی هرگز در منطقه ایجاد ثبات نکرده است
وزیر امور خارجه کشورمان حضور نیروهای خارجی در منطقه را عامل بی‌ثباتی و رشد گروه‌های افراطی عنوان کرد.

حضور نیروهای خارجی هرگز در منطقه ایجاد ثبات نکرده است

وزیر امور خارجه کشورمان حضور نیروهای خارجی در منطقه را عامل بی‌ثباتی و رشد گروه‌های افراطی عنوان کرد.
حضور نیروهای خارجی هرگز در منطقه ایجاد ثبات نکرده است