حضور متخصصان مهندسی سواحل از ۳۶ کشور جهان در ایران

Home / حضور متخصصان مهندسی سواحل از ۳۶ کشور جهان در ایران

حضور متخصصان مهندسی سواحل از ۳۶ کشور جهان در ایران
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی گفت: کنفرانس ICOPMAS به‌صورت دوسالانه با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار می‌شود .

حضور متخصصان مهندسی سواحل از ۳۶ کشور جهان در ایران

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی گفت: کنفرانس ICOPMAS به‌صورت دوسالانه با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار می‌شود .
حضور متخصصان مهندسی سواحل از ۳۶ کشور جهان در ایران