حضور شطرنج‌بازان و داور ایرانی در فیلیپین 

Home / حضور شطرنج‌بازان و داور ایرانی در فیلیپین 

حضور شطرنج‌بازان و داور ایرانی در فیلیپین 
در رقابت‌های شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا سه شطرنج‌باز ایرانی و داور بین‌المللی حضور دارند.

حضور شطرنج‌بازان و داور ایرانی در فیلیپین 

در رقابت‌های شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا سه شطرنج‌باز ایرانی و داور بین‌المللی حضور دارند.
حضور شطرنج‌بازان و داور ایرانی در فیلیپین