حسین صدقی استاد پیشکسوت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات درگذشت

Home / حسین صدقی استاد پیشکسوت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات درگذشت

حسین صدقی استاد پیشکسوت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات درگذشت
حسین صدقی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و استاد پیشکسوت علم هیدرولوژی ایران درگذشت.

حسین صدقی استاد پیشکسوت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات درگذشت

حسین صدقی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و استاد پیشکسوت علم هیدرولوژی ایران درگذشت.
حسین صدقی استاد پیشکسوت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات درگذشت