حذف قبوض کاغذی1440 میلیارد تومان صرفه اقتصادی دارد

Home / حذف قبوض کاغذی1440 میلیارد تومان صرفه اقتصادی دارد

حذف قبوض کاغذی1440 میلیارد تومان صرفه اقتصادی دارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دولت الکترونیکی از صرفه‌جویی 1440 میلیارد تومانی در صورت حذف قبوض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن خبر داد.

حذف قبوض کاغذی1440 میلیارد تومان صرفه اقتصادی دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به دولت الکترونیکی از صرفه‌جویی 1440 میلیارد تومانی در صورت حذف قبوض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن خبر داد.
حذف قبوض کاغذی1440 میلیارد تومان صرفه اقتصادی دارد