حاضر و قبراق درتمام صحنه‌های انقلاب

Home / حاضر و قبراق درتمام صحنه‌های انقلاب

حاضر و قبراق درتمام صحنه‌های انقلاب
شهید صیاد شیرازی یک نظامی قبراق و آماده، با تحرک فوق‌العاده بود که در تمامی صحنه‌ها هم حضور داشت.

حاضر و قبراق درتمام صحنه‌های انقلاب

شهید صیاد شیرازی یک نظامی قبراق و آماده، با تحرک فوق‌العاده بود که در تمامی صحنه‌ها هم حضور داشت.
حاضر و قبراق درتمام صحنه‌های انقلاب