جنگلی که در آغوش ابرها است

Home / جنگلی که در آغوش ابرها است

جنگلی که در آغوش ابرها است
اگر از مسیر سمنان به سمت مشهد سفر کرده باشید کویری خشک و بی‌آب‌ و علفی می‌بینید اما کمی که به‌سمت شمال می‌روید جنگلی را می‌بینید که در آغوش ابرها احاطه شده است.

جنگلی که در آغوش ابرها است

اگر از مسیر سمنان به سمت مشهد سفر کرده باشید کویری خشک و بی‌آب‌ و علفی می‌بینید اما کمی که به‌سمت شمال می‌روید جنگلی را می‌بینید که در آغوش ابرها احاطه شده است.
جنگلی که در آغوش ابرها است