جلب مشارکت فرهنگی دانشجویان دستاوردهای دانشگاه را افزایش می‌دهد

Home / جلب مشارکت فرهنگی دانشجویان دستاوردهای دانشگاه را افزایش می‌دهد

جلب مشارکت فرهنگی دانشجویان دستاوردهای دانشگاه را افزایش می‌دهد
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: زمینه مشارکت دانشجویان را در ساختارها و برنامه‌های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیشتر می‌کنیم.

جلب مشارکت فرهنگی دانشجویان دستاوردهای دانشگاه را افزایش می‌دهد

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: زمینه مشارکت دانشجویان را در ساختارها و برنامه‌های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیشتر می‌کنیم.
جلب مشارکت فرهنگی دانشجویان دستاوردهای دانشگاه را افزایش می‌دهد