جزئیات هفته پژوهش در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی

Home / جزئیات هفته پژوهش در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی

جزئیات هفته پژوهش در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی
رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی گفت: معیارهای انتخاب دانشجویان و استادان نمونه، انتشارات علمی، اختراعات و پروژه‌های صنعتی 5 سال اخیر است.

جزئیات هفته پژوهش در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی

رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی گفت: معیارهای انتخاب دانشجویان و استادان نمونه، انتشارات علمی، اختراعات و پروژه‌های صنعتی 5 سال اخیر است.
جزئیات هفته پژوهش در دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی